|
Banner MyCareer

Trưởng phòng thu mua

MS: MJ0001099

Mycareer.vn's client

Quantity: 1

Work Location
Ho Chi Minh, Vietnam
Contract Type
Full time
Education Level
Bachelor
Experience
≥ 05 years
Salary Range
$1,500 - $2,000
Job Level
Manager
Category
Architecture & Planning

What we can offer

 • - Work Location: Ho Chi Minh, Vietnam
 • - Contract Type: Full time
 • - Salary Range: $1,500 - $2,000
 • - Other Benefits: Lương tháng 13,14, 15 Đào tạo cho cấp quản lý

What you are good at

- Experience:

 • - Job Level: Manager
 • - Category: Architecture & Planning
 • - Experience: ≥ 05 years

- Knowledge Requirement:

 • - Education Level: Bachelor
 • - Majors: Not required
 • - Universities: Not required
 • - Certificates: Not required

- Skills:

 • - Language: English - Senior
 • - Computer Skills: Excel, Word
 • - Specialist Skills: Not required
 • - Soft Skills: Interpersonal skills, Communication Skills, Presentation Skills
 • - Leadership Skills: Not required

- Health Requirement:

 • - Gender: Male
 • - Height (cm): Not required
 • - Weight: Not required
 • - Age Range: Not required
 • - Marital Status: Not required

What you will do

• Xem xét, đề xuất và thực hiện các yêu cầu mua hàng hóa hay dịch vụ đáp ứng cho hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả, có thể phân tích tối ưu chi phí
• Quản lý các Nhà cung ứng theo qui trình của công ty theo các chỉ tiêu: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển
• Kiểm tra chất lượng và tiến độ cung ứng của toàn bộ vật lực đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

Contact

Anh Nguyen

MyCareer role

Related Jobs

Senior Interior Design Manager

Ho Chi Minh, Vietnam, Director

Giám đốc sản xuất sản phẩm nội thất

Da Nang, Vietnam, Manager