|

Job Search

Job Vacancies

Showing 1 - 13 out of 13 Jobs

Post Date Title Job Level Category Work Location Salary Range
Post Date
17
Apr 2019
Giám đốc nhân sự

MJ0001046

Director Human Resources Ha Noi, Vietnam $1,000 - $2,000
Post Date
17
Apr 2019
Giám đốc tài chính

MJ0001045

Director Finance/Invetment Ha Noi, Vietnam $2,000 - $4,000
Post Date
17
Apr 2019
Giám đốc điều hành - Mảng xây dựng cầu đường

MJ0001044

Director Civil/Construction Ha Noi, Vietnam $3,000 - $5,000
Post Date
17
Apr 2019
Giám đốc kỹ thuật - Mảng xây dựng cầu đường

MJ0001043

Director Civil/Construction Ha Noi, Vietnam $2,000 - $3,000
Post Date
17
Apr 2019
Quản lý dự án nội thất

MJ0001041

Manager Civil/Construction Da Nang, Vietnam Negotiable
Post Date
17
Apr 2019
Trưởng phòng sản xuất sản phẩm nội thất

MJ0001040

Manager Architecture & Planning Da Nang, Vietnam Negotiable
Post Date
17
Apr 2019
Trưởng phòng thiết kế và đấu thầu nội thất

MJ0001039

Manager Architecture & Planning Da Nang, Vietnam $1,000 - $2,000
Post Date
12
Mar 2019
Sales Engineer

MJ0000039

Executive Civil/Construction Ho Chi Minh, Vietnam $1,000 - $1,500
Post Date
21
Jun 2019
Sales Manager B2C

MJ0000037

Manager HVAC Ho Chi Minh, Vietnam $1,500 - $2,000
Post Date
21
Jun 2019
Sales Manager B2B

MJ0000036

Manager HVAC Ho Chi Minh, Vietnam $1,500 - $2,000
Post Date
17
Jun 2019
Recuitment Team Leader

MJ0000035

Team Leader Human Resources Ho Chi Minh, Vietnam $500 - $1,000
Post Date
5
Jun 2019
Trưởng phòng Nhân Sự

MJ0000031

Manager Human Resources Ho Chi Minh, Vietnam $1,200 - $1,500
Post Date
2
Jun 2019
Chỉ Huy Trưởng

MJ0000022

Manager Civil/Construction Vietnam $1,500 - $2,000

Showing 1 - 13 out of 13 Jobs